رياست

رئیس برج پژ‍وهشی
دكتر غلامرضا حاتم
مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: انگل شناسي
پست الكترونيكی: hatamghr@sums.ac.ir
                        hatam908@yahoo.c
مشاهده CV 
تلفن: 
دورنگار:   

قائم مقام رئيس
دكتر مهناز يدالهی
مدرک تحصیلی: دكتری تخصصی
رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی
پست الكترونيكی دفتر: 

تلفن:
دورنگار:    
 


مسئول دفتر رياست

سركار خانم دباغ
مدرک تحصیلی: 
رشته تحصیلی: 
پست الكترونيكی دفتر:

تلفن:
دورنگار:   
 

 
 

 


 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: