مديريت

مدیر اجرایی برج پژوهشی

جناب آقای نیما هنرور

مدرک تحصیلی: 
رشته تحصیلی: 
                       
شرح وظايف:

تلفن: 
دورنگار:  
پست الكترونيكی:  
 

مدير  امور اداری- مالی- فرهنگی
جناب آقای وحيد يزدانی
مدرک تحصیلی: 
رشته تحصیلی:

شرح وظايف:

تلفن: 
دورنگار:  
پست الكترونيكی:  
 


مسئول حسابداری

جناب 
مدرک تحصیلی: 
رشته تحصیلی: 

شرح وظايف: 

تلفن: 
دورنگار:   
پست الكترونيكی دفتر:
 

 
 

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: