همکاری های بین المللی مراکز تحقیقات

فهرست مراکز تحقیقاتی همکار خارج از کشور که توافق نامه های همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارند، از این قرار است: 
(این فهرست، هر فصل به روزرسانی می شود.)

ردیف
نام مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 نام مرکز تحقیقاتی خارج از کشور 
کشور
1
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز  
  Medical Radiological Research Center 
روسیه
 2
 مرکزتحقیقات تغذیه
 مرکزتحقیقات مادر وجنین
  
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: