همکاری های داخلی مراکز تحقیقات

فهرست مراکز تحقیقاتی همکار در سطح کشور که توافق نامه های همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارند، از این قرار است: 
(این فهرست، هر فصل به روزرسانی می شود.)


ردیف
نام مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 نام مرکز تحقیقاتی همکار 
1
مرکزتحقیقات تغذیه
 مرکز تحقیقات استخوان ومفاصل
 2
مرکز تحقیقات نغذیه
 مرکز تحقیقات مادر وجنین


 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: