دانشگاه ها و مؤسسات همکار

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با این دانشگاه ها در داخل و خارج کشور، توافق نامه های همکاری دارد:
(این فهرست هر فصل به روز رسانی می شود.)


ردیف
نام دانشگاه
کشور
1
 انستیتو پاستور
 ایران
 2
 
 


 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: