ویژه پژوهشگران

عناوین صفحات مرتبط در این وب سایت برای پژوهشگران، عبارتند از:

  خدمات ویژه پژوهشگران، فرایندها، فرم ها، آیین نامه ها:
 
  واحدهای مستقر در برج پژوهشی:
- ریاست برج
- مدیریت مراکز تحقیقاتی
- مدیریت اجرایی برج
- واحدهای اداری برج
- روابط عمومی برج
- واحد فن آوری اطلاعات برج
- کمیته کنترل عفونت و ایمنی شغلی
آزمایشگاه ها
- پژوهشکده ها
- مراکز تحقیقاتی دانشگاه
- مراکز تحقیقاتی مستقر در برج
  صفحات نظرسنجی و ثبت نظرات و انتقادها:
 
  دستاوردهای پژوهشی
   جدیدترین مقالات
جدیدترین دستاوردهای پژوهشی
ترجمان دانش
 
 
  راهنمای دسترسی

 برج پژوهشی رسول الله (ص(
شيراز- خیابان خلیلی- روبروی آموزشگاه معارف
 تلفن و دورنگار 36281506

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: