آزمایشگاه های مستقر در برج پژوهشی

آزمایشگاه های مستقر در برج پژوهشی عبارتند از:

- آزمایشگاه علوم پایه
- آزمایشگاه آلرژی
- آزمایشگاه گوارش و کبد
- آزمایشگاه هماتولوژی

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: