حوزه رياست
      رياست
      روابط عمومی
     امور فرهنگی
      واحد فن آوری اطلاعات
      شوراها و کمیته ها
       رزرو سالن
       مزایده و مناقصه
      دفتر رياست
  
  
     مديريت اجرایی
     امور اداری و منابع انسانی
     امور عمومی
     امور مالی
      امور فنی و تأسیسات
      انبارداری
      کارپردازی
  
  
  
 مدیریت مراکز تحقیقاتی
  


مسئول دفتر ریاست


مدرک تحصیلی:                                                                          
رشته تحصیلی:
پست الكترونيكی دفتر:

تلفن: 36281407-36281506 ( داخلی 215)
دورنگار:   36281506
                                    
--------------------------------------------------------
 
       شرح وظایف:
 • دريافت دستور و برنامه کار از رياست محترم برج پژوهشی

 •  تهيه ليست درخواست کنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با رياستمحترم برج پژوهشی

 • هماهنگی جلسات ریاست محترم برج پژوهشی

 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات در سالن کنفرانس

 • پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات و ارائه راهنمایی های لازم به آنان

 • برقراري ارتباط تلفني رياست محترم برج پژوهشی با داخل و خارج وبالعكس

 • دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف رياست محترم برج پژوهشی به دبیرخانه

 • دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره مربوط به حوزه ریاست و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی، نگهداری و بایگانی سوابق آنها

 • تلخیص نامه ها , گزارش ها و بولتن های واصله جهت استحضار رياست محترم برج پژوهشی

 • آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از ریاست و مدیریت محترم برج پژوهشی

 • آماده کردن سوابق، پرونده های مربوط به کمیسیون ها،جلسات،سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی ریاست محترم برج پژوهشی

 • آگاه کردن اعضاي شرکت کننده از نشست ها و کميسيون هايي که در دفتر رياست تشكيل مي شود

 • تهیه گزارش از جلسات ماهانه و مهم روزانه ریاست محترم برج پژوهشی

 • انجام امور مربوط به قسمت های مختلف حوزه ریاست

 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 • چک کردن اتوماسیون اداری


   
  متصدی امور دفتری 

  زهرا انصاری مهر  
  مدرک تحصیلی: کارشناسی                                                                         
  رشته تحصیلی: روابط عمومی  
  پست الكترونيكی دفتر:

  تلفن: 36281407-36281506 ( داخلی 214)
  دورنگار:   36281506
                                       
  --------------------------------------------------------
   
         شرح وظایف:
  • دريافت دستور و برنامه کار از رياست محترم برج پژوهشی

  •  تهيه ليست درخواست کنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با رياستمحترم برج پژوهشی

  • هماهنگی جلسات ریاست محترم برج پژوهشی

  • هماهنگی جهت برگزاری جلسات در سالن کنفرانس

  • پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات و ارائه راهنمایی های لازم به آنان

  • برقراري ارتباط تلفني رياست محترم برج پژوهشی با داخل و خارج وبالعكس

  • دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف رياست محترم برج پژوهشی به دبیرخانه

  • دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره مربوط به حوزه ریاست و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی، نگهداری و بایگانی سوابق آنها

  • تلخیص نامه ها , گزارش ها و بولتن های واصله جهت استحضار رياست محترم برج پژوهشی

  • آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از ریاست و مدیریت محترم برج پژوهشی

  • آماده کردن سوابق، پرونده های مربوط به کمیسیون ها،جلسات،سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی ریاست محترم برج پژوهشی

  • آگاه کردن اعضاي شرکت کننده از نشست ها و کميسيون هايي که در دفتر رياست تشكيل مي شود

  • تهیه گزارش از جلسات ماهانه و مهم روزانه ریاست محترم برج پژوهشی

  • انجام امور مربوط به قسمت های مختلف حوزه ریاست

  • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

  • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

  • چک کردن اتوماسیون اداری


 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: