امور عمومی
  معرفي واحد امور عمومی
  واحد حفاظت فیزیکی
  واحدخدمات
واحد خدمات

مسئول واحد خدمات

مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: علوم انسانی
پست الكترونيكی:                       
تلفن: 
دورنگار:   


شرح وظايف:

فرم ها:

فرايندها:

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: