امور عمومی
  معرفي واحد امور عمومی
  واحد حفاظت فیزیکی
  واحدخدمات
معرفی امور عمومی

مدير امور عمومی
وحید یزدانی
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
پست الكترونيكی:                       
تلفن: 36281506-36281407                                                      
دورنگار: 
------------------------------------------------
واحدهای زیرمجموعه امور عمومی برج پژوهشی عبارتند از:
 • واحد خدمات
 • واحد انتظامات
------------------------------------------------
شرح وظايف:
 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
 • تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان
 • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری
 • سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه
 • پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 • پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه
 • برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها
 • رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات
 • رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
 • انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت ها
 • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
 • امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم
فرم ها:
فرم درخواست سرويس حمل و نقل

فرايندها:

فرايند درخواست سرويس اياب و ذهاب
فرايند انجام كار توسط نيروهای خدماتی
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: