واحد حضور و غیاب و ارزشیابی

متصدی حضور وغیاب 

جعفر شاه علی
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: علوم انسانی
پست الكترونيكی:                       
تلفن: 36281407 داخلی208
دورنگار:   36281506

--------------------------------------------------------
شرح وظايف:

 • دریافت مرخصی روزانه، ساعتی، بدون حقوق و ماموریتها و ثبت در نرم افزار حضور و غیاب
 • بررسی مرخصی ها ی استعلاجی و ارجاع مرخصی ها بیش از 3 روز کارکنان به کمسیون پزشکی دانشگاه
 • نظارت بر حضور و غیاب، محاسبه مانده مرخصی کارکنان در ابتدای سال جدید
 • ثبت اثر انگشت کارکنان جدید الورود، تنظیم ورود و خروج آنها در سیستم حضور و غیاب
 • راهنمایی و پاسخگویی به مراجعه کنندگان
 • تهیه برنامه زمانبندی شده جهت پرسنل خدمات
 • نظارت برعملکرد پرسنل خدمات
 • هماهنگی با واحد آموزش جهت تعلیم پرسنل خدمات
 • راهنمایی پرسنل خدمات در رابطه با استفاده بهینه ار مواد شوینده
 • اعلام راهکارهای حفاظتی جهت پیشگیری از انتقال میکروب و یا آلوده شدن پرسنل خدمات
 • تهیه برنامه و راهکارهای مناسب جهت دفع زباله های عادی و عفونی
 • هماهنگی با مسئول امور عمومی بیمارستان نمازی جهت دفع زباله ها
 • هماهنگی با واحد لاندری بیمارستان جهت شستشو و نظافت روپوشهای پرسنل مراکز و خدمات
 • تهیه لیست وسایل مورد نیاز جهت پرسنل خدمات از انبار برج
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به کار
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
 • انجام امور اداری و دفتری         
--------------------------------------------------------
فرم ها:


فرايندها:
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: