معرفی امور اداری برج پژوهشی

مدير امور اداری
وحید یزدانی
مدرک تحصیلی:  كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:  مدیریت آموزشی
پست الكترونيكی:
تلفن:36122209(داخلی209)              
دورنگار:   36281506
-----------------------------------------------------------------


                                                         
 

 

واحدهای زیرمجموعه امور اداری برج پژوهشی عبارتند از:

 • واحد کارگزینی
 • دبیرخانه و ماشین نویسی 
 • واحد حضور و غیاب 
 • واحد ارزشیابی

---------------------------------------------------------------------
شرح وظايف:

 • نظارت بر حسن جریان كلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم كار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • صدور دستورالعمل هاو ضوابط مربوط
 • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
 • شركت در كمیسیون ها ، سمینارها ، كمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشكیلات ، روش ها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مدیریت نوسازی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه
 • تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پست های سازمانی كاركنان برج پژوهشی
 • انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده كردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان
 • تشریك مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و...
 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی برج پژوهشی و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 • نظارت بر امور در جهت تكمیل مشخصات پرسنلی كاركنان
 • نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه كاركنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حكم حقوقی مربوطه
 • همكاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
 • نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاری مسئولین مربوطه
 • نظارت بر اجرای طرح تكریم ارباب رجوع و رسیدگی به شكایات بر حسب مورد
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه كارمندان
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

فرم ها:
فرم جايگزينی پرسنل
فرم طرح شكايت

فرايندها:
فرايند مرخصی ساعتی و مأموريت اداری
فرايند مرخصی

فرايند توزيع نامه اداری به صورت دستی
فرايند ثبت مكاتبات دستی توسط دبيرخانه

فرايند ثبت  دبيرخانه (
حضوری)
فرايند ثبت دبيرخانه (غير حضوری)

فرايند تشكيل پرونده كاركنان جديدالاستخدام
فرايند بايگانی مدارك پرسنلی

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: