مدير اجرايی

نیما هنرور
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست الكترونيكی:                       
تلفن: 36122213-(داخلی 213)
دورنگار:   36281506
 

-------------------------------------------------------------------------
واحدهای زیرمجموعه امور اداری برج پژوهشی عبارتند از:

- کارگزینی
- دبیرخانه و ماشین نویسی
- واحد حضور و غیاب و ارزشیابی
- واحد حفاظت فیزیکی
- واحد خدمات
-------------------------------------------------------------------------
شرح وظایف :
 • اجرای ضوابط و خط مشی های ابلاغی از سوی مسئول ما فوق
 • دبیر هیات امناء برج پژوهشی بدون حق رای
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات هیات امناء
 • پیگیری مصوبات هیات امناء برج پژوهشی
 • نظارت برکارمندان واحدهای اداری، مالی و پشتیبانی و اجرای شرح وظایف آنان
 • بررسی در خواست خریدهای واحدهای اداری و مالی و مراکز تحقیقاتی پس از دستور ریاست محترم برج (نظارت بر انجام امور تدارکاتی)
 • پاسخگویی به ارباب رجوع
 • تائید مرخصی روزانه و ساعتی در خصوص کارکنان زیر مجموعه
 • کنترل حضور وغیاب کارکنان زیر مجموعه
 • تائید اضافه کار پرسنل زیر مجموعه
 • مراقبت در حسن انجام تجهیز و تعمیرات ساختمان
 • گزارش هفتگی اقدامات انجام شده به رئیس برج پژوهشی
 • پیگیری امور مربوط به برج پژوهشی از ستاد مرکزی
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: