دفتر مدیریت مراکز تحقیقاتی
  معرفی دفتر مدیریت مراکز تحقیقاتی
  کارکنان واحد

کارکنان واحد

معاون قائم مقام رئیس دانشگاه درمراکز تحقیقاتی
دکتر مهناز یدالهی
مدرک تحصیلی: متخصص پزشکی اجتماعی                                        

رشته تحصیلی:  متخصص پزشکی اجتماعی
پست الكترونيكی : 
mahnazyadollahi@gmail.com
تلفن: 36122302 داخلی 302  
دورنگار:  36281506 

 

------------------------------------------------------------------------


شرح وظایف :

 • مشاور قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مراکز تحقیقاتی
 • بازدید، ارزیابی و نظارت بر کلیه امور مراکز تحقیقاتی
 • نظارت بر تهیه کتابچه جهت بازدید کنندگان و مدعوین خارجی و داخلی
 • نظارت بر ارزشیابی مراکز تحقیقاتی بر اساس پروتکل وزارتخانه
 • نظارت بر انجام و پیگیری مکاتبات در اتوماسیون اداری        
 • نظارت و پیگیری میزان اجرایی شدن مصوبات جلسات شورایعالی   
 • پایش صورتجلسات جلسه شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی        
 • نظارت بر برگزاری جلسات شورایعالی    
 • نظارت بر درخواست خرید مراکز تحقیقاتی          
 • نظارت بر تهیه بانک اطلاعاتی مراکز تحقیقاتی    
 • نظارت بر تهیه پیش نویس صورت جلسه کمیته کنترل عفونت و ایمنی در مراکز تحقیقاتی       
 • نظارت بر فعالیت کمیته کنترل عفونت    
 • نظارت بر کلیه مکاتبات مربوط به مسئولیت های محوله
 • حل مشکلات مراکز    
 • پیگیری و نظارت بر درخواست مراکز در خصوص جذب نیرو
 • پیگیری درخواست مراکز در خصوص جذب هیات علمی پژوهشی
 • پایش برنامه عملیاتی  و استراتژیک مراکز
 • پایش عملکرد ریاست و اعضا مرکز تحقیقات
 • نظارت بر برگزاری کارگاه های مورد نیاز 
 • نظارت بر تدوین آین نامه ها و دستورالعمل ها به فراخور نیاز
 • نظارت بر صدور ابلاغ ریاست و اعضا هیئت علمی مراکز
 • پایش و ارزشیابی عملکرد مراکز
 • سردبیری مجله برج سفید و نظارت بر انتشار مجله
 • نظارت بر  پیگیری مکاتبات درخواستها و مشکلات مراکز تحقیقاتی
 • نظارت بر  ارزشیابی کیفی مراکز
 • برنامه ریزی مالی و بودجه بندی مراکز
 • مشاوره و نظارت نیاز سنجی تاسیس مرکز
 • مشاوره و نظارت نیاز سنجی نیروی انسانی
 • مشاوره و راهنمایی در ارتقا ارزشیابی  و عملکرد مراکز تحقیقاتی
 • مدرس و راهنمایی پروتکل های ارزشیابی و دستور العمل های وزارتخانه
 • تهیه و نظارت بر برنامه عملیاتی واحد مدیریت بر مراکز تحقیقاتی برج پژوهشی
 • نظارت و پیگیری طرح های واحد توسعه و تحقیق معاونت پژوهشی
 • سوپروایزر کمیته کنترل عفونت و ایمنی برج پژوهشی
 • بازدید، ارزیابی و نظارت بر کلیه امور مراکز تحقیقاتی 

 

 کارشناس پژوهشی برج 
سعیده رحیمی فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
پست الكترونيكی:  
تلفن: 36122299داخلی 299
دورنگار:  36281506

                  
                    
-------------------------------------------------------------------------
شرح وظایف خانم رحیمی فر:
 • تهیه کتابچه جهت بازدید کنندگان و مدعوین خارجی و داخلی
 • انجام امور ارزشیابی مراکز تحقیقاتی بر اساس پروتکل وزارتخانه
 • پیگیری مصوبات جلسه شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی
 • انجام و پیگیری مکاتبات در اتوماسیون اداری
 • برنامه ریزی جلسات شورایعالی و پیگیری مصوبات آن
 • انجام امور نیاز سنجی نیروی انسانی مراکز تحقیقاتی
 • انجام امور برنامه ریزی مالی و بودجه بندی مراکز
 • بازدید از مراکز تحقیقاتی
 • پیگیری امور نیاز سنجی تاسیس مرکز
 • پیگیری برنامه عملیاتی  و استراتژیک مراکز
 • پیگیری امور مربوط به کارنامه پژوهشی و عملکرد اعضا مراکز
 • پیگیری برگزاری کارگاه های مورد نیاز 
 • مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها به فراخور نیاز
 • انجام امور صدور ابلاغ ریاست و اعضا هیئت علمی مراکز
 • همکاری در انتشار مجله برج سفید
 • بررسی و پیگیری مکاتبات درخواستها و مشکلات مراکز تحقیقاتی
 • انجام امور ارزشیابی کیفی مراکز
 • انجام امور علم سنجی مراکز تحقیقاتی
 • تهیه مطالب جهت بارگذاری در روی سایت
 • تدوین بانک اطلاعاتی مراکز تحقیقاتی  
  


    

 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: