ارزشيابی مراكز تحقيقاتی
 ارزشیابی مراکز تحقیقات

فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات دانشگاههای علوم پزشکی کشور همه ساله توسط معاونت تحقیقاتی و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس چهار محور ارزشیابی می شود:
  • حاکمیت و رهبریشامل تدوین برنامه استراتژیک ، عملکرد مراکز تحقیقاتی در خصوص اخلاق در پژوهش
  • ظرفیت سازیشامل برگزاری همایش ، کسب رتبه های برتر در جشنواره تحقیقاتی ،همکاری رسمی مرکز به عنوان collaboration center با سازمانهای بین المللی ،برگزاری کارگاه های آموزشی، تربیت نیروی انسانی
  • تولید و انتشار دانشتالیف کتاب یا گردآوری، مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی، مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی و بین المللی، تعداد ارجاع به مقالات منتشر شده به نام مرکز، ارجاع به مقالات مرکز تحقیقات در کتب مرجع، نوآوری و اکتشاف،اختراع ثبت شده،بومی سازی فناوری، مقالات منتشرشده توسط مرکز تحقیقات 

 نتایج ارزشیابی سال 1395

·        امتیاز ارزشیابی سال 1395 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·         امتیاز ارزشیابی سال 1395 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور 1 تا 3 سال (بالینی(

·         امتیاز ارزشیابی سال 1395 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور بالای 3 سال (بالینی(

·         امتیاز ارزشیابی سال 1395 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور آنهایی که ردیف مستقل بودجه دارند (بالینی(

·        امتیاز ارزشیابی سال 1395 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور 1 تا 3 سال (بیومدیکال(

·        امتیاز ارزشیابی سال 1395 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور بالای 3 سال (بیومدیکال(

·         امتیاز ارزشیابی سال 1395 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور آنهایی که ردیف مستقل بودجه دارند (بیومدیکال(

·         تحلیل ارزشیابی سال 95 13مراکز تحقیقات دانشگاه شیراز 


 


نتایج ارزشیابی سال 1394نتایج ارزشیابی سال 1393نتایج ارزشیابی سال 1392


 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: