معرفی دوره ها
  پزشک پژوهشگر
  پسا دکترا
  دستیار پژوهشی
  دکترای پژوهشی

معرفی دوره

دوره دکتری پژوهشی در مراکز تحقيقاتي مجهز و واجد شرايط دانشگاه که پس از احراز صلاحيت در معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت، مجوز مربوطه را از شوراي گسترش دانشگاههای علوم پزشکي دريافت نموده اند برگزار مي شود. شرط اوليه جهت ثبت نام  برای تمامی داوطلبين در هنگام ارسال مدارك داشتن دو مقاله تحقيقي (original article) در مجلات نمايه شده در نمايه هاي بين المللي نوع 1 (ISI (SCI-Expanded list), PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول به تشخيص کميته منتخب دانشگاه، نمره زبان مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکي و موفقيت در مصاحبه/آزمون ورودی است.

دوره دکتری پژوهشی به دو بخش اول و دوم تقسیم می شود و طول مدت این دوره حداکثر 4 سال می باشد. طول مدت دوره به تشخیص شورای تحصيلات تکميلی مؤسسه حداکثر تا دو نیم سال قابل تمدید است.

بخش اول دوره دکتری پژوهشی: در این دوره که طول آن حداکثر یکسال می باشد و دانشجو طی آن به کسب مهارتهای نظری و علمی بنیادین پژوهشی می پردازد.

تعداد واحدهای بخش اول 18 واحد آموزشی است که شامل 9 واحد عمومی و حداکثر 9 واحد اختصاصی است. عناوین واحدهای اختصاصی به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی موسسه در گروههای آموزشی ذیربط ارائه خواهند شد. دانشجو در بخش اول دوره ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه دوره دکتری پژوهشی، انجام مطالعات مقدماتی، نگارش پروپوزال تحقیقاتی، تصویب موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و نهایتاً به تأیید رساندن آن در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت می باشد.

بخش دوم دوره دکتری پژوهشی:

بخش دوم دوره شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شرط ورود به آن گذرندان دروس بخش اول دوره و تصویب پروپوزال پایان نامه توسط شورای تحصیلات تکمیلی موسسه است.

در این بخش دانشجو با مهارتهای کسب شده در بخش اول،پایان نامه خود را اجرا و از دستاوردهای آن دفاع می نماید. زمان این بخش از دوره سه سال می باشد و حداکثر تا 2 نیمسال قابل افزایش یا کاهش می باشد.

تعداد واحدهای بخش دوم دوره دکتری پژوهشی حداکثر 6 واحد کار در عرصه متناسب با موضوع پایان نامه دوره دکتری پژوهشی و 22 واحد پژوهشی در قالب اجرای پایان نامه می باشد. دوره دکتری پژوهشی پایان نامه خود را اجرا و از دستاوردهای آن دفاع می نماید. در طول مدت این دوره که حداقل 3 سال می باشد دانشجو به صلاحدید استاد راهنما موظف به گذراندن 6 واحد کارورزی در عرصه ارتباط با صنایع مختلف علوم پزشکی و یا معادل آن 6 واحد آموزشی تخصصی می باشد.در نهایت دانشجو پس از انجام مراحل عملی و علمی پایان نامه و تأیید آن بوسیله استاد راهنما و کمیته داوری و همچنین استخراج و چاپ حداقل 3 مقاله در مجلات نمایه شده در نمایه های درجه یک بین المللی (ISI/PUBMED) به عنوان نویسنده اول یا مسئول امکان دفاع از پایان نامه دوره دکتری پژوهشی خود را دارد. 

 

ثبت نام داوطلبين

ثبت نام داوطلبين دوره های دكتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شيراز به اين شرح است:

داوطلبين مقطع دكتری پژوهشی كه علاقه مند به ادامه تحصيل در يكي از مراكز تحقيقاتی مجاز به برگزاری دوره در دانشگاه علوم پزشكی شيراز می باشند ضروری است علاوه بر دارا بودن شرايط عمومی ادامه تحصيل بر اساس آيين نامه دوره دكتری پژوهشی و دستور العملمربوطه، شرايط اختصاصي را به دقت مطالعه نموده و تنها در صورتي كه حداقل شرايط لازم جهت ثبت نام (كه در قالب تذكر 1 در ادامه اين صفحه نيز آمده است) را دارا مي باشند فرم های شماره 1 و شماره 2 (برحسب نوع داوطلب) را از پايين اين صفحه دانلود نموده و تكميل نمايند.

كليه فرم ها و مدارك مورد نياز مي بايست حداكثر تا تاريخ مندرج در فراخوان مركز مورد نظر از طريق پست پيشتاز به آدرس "شيراز - خ زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشکی شيراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فن آوری - واحد دكتری پژوهشي صندوق پستی 1978-71345" ارسال گردد. لطفا بر روی پاكت، نام مراکز تحقیقاتی را که داوطلب آنها هستید به ترتیب قید نمایید.

تذكر 1:

همانگونه كه در صفحه شرايط اختصاصي آمده است، حداقل شرط لازم برای تمامي داوطلبين در هنگام ارسال مدارك داشتن دو مقاله تحقيقي اصیل (original article) منتشر شده در مجلات نمايه شده در نمايه هاي بين المللی نوع 1 (ISI (SCI-Expanded list), PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول و همچنین تأییدیه قبولی در یکی از آزمونهای زبان انگلیسی که در شرایط اختصصاصی آورده شده می باشد. ضمنا مدارک کسانی که فاقد شرايط حداقلی مزبور مي باشند مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت. بديهی در صورت عدم تاييد مدارك توسط كميته تخصصي وزارت بهداشت حقي برای داوطلب ايجاد نمی گردد.

 

ضمنا مدارک کسانی که فاقد شرايط حداقلی مزبور مي باشند مورد ارزيابی قرار نخواهد گرفت.


تذكر 2:  
فرم شماره 1 (مشخصات داوطلب) می بايست توسط تمامی داوطلبين تكميل گردد. لطفا از ميان مقالات خود مشخصات دو مقاله كه داري شرايط حداقلی فوق الذكر می باشند را در محل قيد شده در فرم شماره 1 وارد نماييد. فرم شماره 2 (امتيازات) به منظور محاسبه امتيازات داوطلب واجد شرايط به منظور ورود به رقابت طراحی شده است. اين فرم بر اساس نوع داوطلب (آزاد یا عضو هیئت علمی و استعداد درخشان) متفاوت است و داوطلب می بايست بسته به وضعيت خود يكی از فرم های شماره 2 را به همراه فرم شماره 1 تكميل و ارسال نمايد.
 

تذكر 3:  
 
ارسال مدارک زير به همراه فرم های فوق ضروری است:

1.       يك نسخه از مستندات مربوطه به  فعالیت های قيد شده در فرم های 1 و2 

2.       یک قطعه عكس 4×3 كه مشخصات داوطلب پشت آن درج شده باشد

3.       تصوير كارت ملی

4.       تصوير تمام صفحات شناسنامه

5.       تصوير آخرين مدرك دانشگاهی

6.       تصویر آخرین حکم حقوقی برای داوطلبان شاغل و هیات علمی

7.       تصوير گواهي قبولی در آزمون زبان انگلیسی

8.       تصوير مدارك مربوط به وضعيت نظام وظيفه (جهت داوطلبين مرد)

9.       تایيديه استعدادهای درخشان (برای داوطلب استعداد های درخشان)

 

مراحل پذيرش

مراحل پذيرش داوطلبين دوره د كتري  پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز به اين شرح است:

10.   مدارك داوطلبين دوره دكتری پژوهشی كه فرمهای ثبت نام و مدارک مورد نياز را به بر اساس مطالب مندرج در صفحه ثبت نام به دانشگاه علوم پزشكی شيراز ارسال نموده اند، پس از اتمام مهلت فراخوان مورد بررسی اوليه قرار گرفته و در صورتی كه شرايط عمومی ورود به دوره را مطابق آيين نامه هاي مربوط به دوره داشته باشند، با توجه به شرايط اختصاصي ورود به دوره طبق آيين نامه هاي مربوطه امتياز بندي مي شوند. مدارك و امتيازات كليه داوطلبان توسط كميته منتخب دانشگاه بررسی شده و از واجدين شرايط بر اساس اولویت رشته و امتياز کسب شده جهت انجام مصاحبه علمی با تماس تلفنی دعوت به عمل می آيد. دانشگاه علوم پزشكی شيراز در صورت نياز و به تشخيص شورای مصاحبه كننده ممكن است با اعلام قبلی به برگزاری آزمون ورودی مبادرت نمايد.

11.   پذيرش نهايی بر اساس احراز شرايط عمومی و اختصاصی و موفقيت در مصاحبه حضوری (يا آزمون) و بر اساس آيين نامه هاي مربوط به دوره دكتری پژوهشی صورت خواهد گرفت.

12.   پذيرفته شدگان نهايی جهت ثبت نام و شروع به تحصيل در دوره دکتری پژوهشی  به معاونت آموزش دانشگاه (اداره تحصيلات تکميلی) معرفی می شوند و پس از ثبت نام، دوره مذکور را در مركز تحقيقات مربوطه مي گذرانند. جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه معرفي دورهمراجعه نماييد.

شرايط اختصاصی ورود به دور ه دکتری پژوهشی

شرايط حداقلی:

1- داشتن حداقل دو مقاله تحقيقی (original) در مجلات نمايه شده در نمايه های بين المللی نوع 1 (ISI, PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول

2- ارائه يكي از مدارک زبان به شرح زير:

  • مدرک TOFEL : حداقل امتياز قابل قبول 480 است.
  • مدرک IELTS :حداقل امتياز قابل قبول 5 است.
  • مدرک TOLIMO :حداقل امتياز قابل قبول 480 است.
  • مدرک MCHE/MSRT /MHLE:حداقل امتياز قابل قبول 50 است.
  • مدرک MELAB :حداقل امتياز قابل قبول 70 است.

تذكر1: از زمان اخذ مدرك زبان نبايد بيش از دو سال گذشته باشد. 
تذكر2: لازم به ذکر است در صورت عدم تاييد مدارك توسط كميته تخصصی وزارت بهداشت حقی برای داوطلب ايجاد نمی گردد.  

ساير شرايط اختصاصي بر حسب نوع داوطلب:

علاوه بر شروط حداقلي فوق، ساير شرايط اختصصاصي سهميه هاي مختلف به شرح زير مي باشد. لازم به يادآوری است كه جهت محاسبه امتيازات سه گروه اول "آيين نامه ارتقاي اعضاي هیئت علمی" مورد استفاده قرار می گيرد و برای داوطلبان استعدادهای درخشان "آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر" ملاك محاسبه امتياز می باشد.

الف) داوطلبان آزاد:

داوطلب اين گروه بايد مشمول يكي از دو بند ذيل باشد:

1- احراز حداقل 5 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء كه 80 درصد آن از مقالات تحقيقي و نوآوري بوده و احراز حداقل 20 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء

2- احراز حداقل 12 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء كه حداقل 80 درصدآن از مقالات تحقيقی و نوآوری باشد.

ب) داوطلبان عضو هیئت علمی آموزشی :

1- احراز حداقل 8 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء درمدت 2 سال گذشته به شرط كسب حداقل 80 درصد امتياز از مقاله تحقيقي نوع يک

2- احراز حداقل 35 امتياز از ماده 1 آيين نامه ارتقاء در مدت 4 سال گذشته

3- احراز حداقل 8 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته

ج)داوطلبان عضو هیئت علمی پژوهشی:

1- احراز حداقل 20 امتياز پژوهشی از ماده 2 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته به شرط كسب حداقل 80 درصد امتياز از مقاله تحقيقی نوع يک

2- احراز حداقل 8 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته

د) داوطلبان استعدادهایّ درخشان و برتر:

1- حداكثر فاصله زماني بين فارغ التحصيلی و ورود به دوره 3 سال می باشد.

2- كسب حداقل 8 امتياز پژوهشی از فصل 2 آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر به دوره های تخصصی به شرط كسب حداقل 80 درصد امتياز از مقاله و نوآوری در طول دوره تحصيلی

3- كسب 40 امتياز از فصل آموزشی

4- كسب 5 امتياز از فصل فرهنگی - اجرايی

 فرم ها و آیین نامه ها

 

شیوه نامه مراکز مجری

آیین نامه ها و فرم ها

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: