معرفی دفتر مدیریت مراکز تحقیقاتی

تأسیس و فعالیت مراکز تحقیقات از راهکارهای کلیدی و عملی برای تقویت توان پژوهشی دانشکده ها و گروههای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی می باشد. تا پایان سال 1395 پنجاه و سه (53) مرکز مصوب وزارتخانه و 30 مرکز با موافقت قطعی و 23 مرکز با موافقت اصولی و 15 مرکز با موافقت اولیه درون دانشگاهی در حال فعالیت هستند. گروه قابل توجهی از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور در این مراکز گرد هم آمده اند تا با گسترش تحقیقات اولویت دار به نیازهای سلامت جامعه پاسخی درخور دهند.

حوزه  مدیریت مراکز تحقیقاتی برج پژوهشی بعنوان بدنه اصلی برج محسوب می شود.این مدیریت در راستای وظایف محوله و بر اساس برنامه راهبردی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه با هدفمند نمودن پژوهش، حمایت از محققین،پیاده سازی و تقویت حاکمیت پژوهشی و ایجاد مدیریتی کارامد نسبت به برنامه ریزی و انجام فعالیتهای محوله اقدام نموده که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

-  کمک به افزایش کمی و کیفی فعالیت مراکز تحقیقاتی و تقویت بنیه پژوهشی آنها

- هدایت پژوهشهای مراکز به سمت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سلامت جامعه

- هماهنگی بیشتر مراکز تحقیقاتی برای انجام پژوهشهای مشترک

- زمینه سازی توزیع عادلانه امکانات و بودجه بین مراکز تحقیقاتی.

-کمک رسانی در امور پژوهشی مراکز

-بازدید، ارزیابی و نظارت بر کلیه امور مراکز تحقیقاتی

-پی گیری و رفع مشکلات مراکز تحقیقاتی

-ارزیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی

-برگزاری کارگاه های آموزشی

-ارائه مشاوره های علمی و پژوهشی به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: