کمیته شکایات

كاركنان اين مدیریت خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي دانند.

انتقال تجربيات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهينه به همكاران، بر قراري توازن و اعتدال متناسب فعاليت در محيط كار و زندگي خانوادگي را از وظايف خود 


*
حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران ؛ پرهيز از تبعيض و رعايت عدالت و انصاف در برخورد با شاكيان و متشاكيان مراجعه كننده را از ا اهم وظايف خود مي دانيم.

*
ارائه راهنمايي و اطلاعات لازم به مراجعين بمنظور سهولت انجام امور آنان ؛ توجه به درخواستهاي معقول و قانوني مراجعين و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظايف خود مي دانيم.

 

سمت

نام ونام خانوادگی

رابط رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

وحید یزدانی

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: