امور اداری و منابع انسانی
  دفتر رياست
  معرفی امور اداری برج پژوهشی
  منابع انسانی
  دبیرخانه و ماشین نویسی
  واحد حضور و غیاب
واحد حضور و غیاب 

مسئول حضور وغیاب 

مریم پیرو

مدرک تحصیلی: كارشناسی 
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی
پست الكترونيكی
تلفن: 36281506داخلی 210    

--------------------------------------------------------
شرح وظايف:

  • دریافت مرخصی روزانه، ساعتی، بدون حقوق و ماموریتها و ثبت در نرم افزار حضور و غیاب
  • بررسی مرخصی ها ی استعلاجی و ارجاع مرخصی ها بیش از 3 روز کارکنان به کمسیون پزشکی دانشگاه
  • نظارت بر حضور و غیاب، محاسبه مانده مرخصی کارکنان در ابتدای سال جدید
  • ثبت اثر انگشت کارکنان جدید الورود، تنظیم ورود و خروج آنها در سیستم حضور و غیاب
  • راهنمایی و پاسخگویی به مراجعه کنندگان
--------------------------------------------------------
فرم ها:


فرايندها:
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: