واحد حضور و غیاب و ارزشیابی

مسئول حضور وغیاب 

اعظم باقری 
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: فیزیولوژی
پست الكترونيكی:       
تلفن: 36281407 داخلی208
دورنگار:   36281506

--------------------------------------------------------
شرح وظايف:

  • دریافت مرخصی روزانه، ساعتی، بدون حقوق و ماموریتها و ثبت در نرم افزار حضور و غیاب
  • بررسی مرخصی ها ی استعلاجی و ارجاع مرخصی ها بیش از 3 روز کارکنان به کمسیون پزشکی دانشگاه
  • نظارت بر حضور و غیاب، محاسبه مانده مرخصی کارکنان در ابتدای سال جدید
  • ثبت اثر انگشت کارکنان جدید الورود، تنظیم ورود و خروج آنها در سیستم حضور و غیاب
  • راهنمایی و پاسخگویی به مراجعه کنندگان
--------------------------------------------------------
فرم ها:


فرايندها:
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: