امور اداری و منابع انسانی
  دفتر رياست
  معرفی امور اداری برج پژوهشی
  منابع انسانی
  دبیرخانه و ماشین نویسی
  واحد حضور و غیاب
دبیرخانه و ماشین نویسی

مسئول دبیرخانه

زهرا آزادی همت
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
پست الكترونيكی:                                                                        
تلفن: 36122212-داخلی 212
دورنگار:   36281506

-------------------------------------------------------- 

شرح وظايف:

 • دریافت، ثبت نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های دریافتی و ارجاع آنان به مسئولین مربوطه

 • جدا سازی نامه های پستی( داخلی و خارجی)، اسکن، ثبت و ارجاع آن به مسئولین مربوطه

 •  ارتباط با دفتر پستی و نظارت بر حسن انجام امور پستی

 •   پاسخگویی و پیگیری نامه های ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری

 •  فکس و بایگانی کردن نامه ها

 •  آموزش حضوری اتوماسیون اداری به افراد معرفی شده از طرف مدیریت

 •  ثبت فرم های مربوط به ماموریت کارکنان، درخواست خدمات، خرید کالا، قراردادها و ...

 • جایگزینی مسئول دفتر مدیریت در روزهای مرخصی ایشان

 • آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از حوزه مدیریت محترم برج پژوهشی

 • ارائه خدمات تایپ و تکثیر(مکاتبات، گزارشات، صورتجلسات، طراحی فرمهای مورد نیاز و...)

 •  انجام امور اداری و دفتری

 • راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان  بایگانی نامه های دستی براساس واحد های مربوطه (درون سازمانی-برون سازمانی)

 • محاسبه و انجام امور حضور و غیاب روزهای پنج شنبه پرسنل برج پژوهشی جهت ارائه به مدیر محترم برج

 •  انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

--------------------------------------------------------
فرم ها:

فرايندها:
  
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: