امور اداری و منابع انسانی
  دفتر رياست
  معرفی امور اداری برج پژوهشی
  منابع انسانی
  دبیرخانه و ماشین نویسی
  واحد حضور و غیاب
منابع انسانی
 
رئیس منابع انسانی
وحید یزدانی
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
پست الكترونيكی:
تلفن: 36122209(داخلی209)                                           دورنگار:36281506               
--------------------------------------------------------
                                                               
   

شرح وظايف:

 • نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
 • صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
 • سازماندهي فعاليت هاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
 • تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
 • صدور دستورالعمل هاو ضوابط مربوط
 • نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه
 • شركت در كميسيون ها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
 • انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات ، روش ها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به مدیریت نوسازی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه
 • تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پست هاي سازماني كاركنان برج پژوهشی
 • انجام فعاليت هاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان
 • تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و...
 • اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
 • پيش بيني احتياجات پرسنلي برج پژوهشی و اقدام در مورد تامين اين احتياجات
 • اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
 • تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 • نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
 • نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه
 • همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي
 • نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه
 • نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان
 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 --------------------------------------------------------------------

کارشناس منابع انسانی
نرجس خاتون کاهیدوند
مدرک تحصیلی: كارشناسی
رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
پست الكترونيكی:
تلفن: 36122209(داخلی208)
دورنگار:36281506               
---------------------------------------------------------

فرم ها:

فرايندها:

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: