امور مالی
  رئیس امور مالی
  دفتر مالی
  امین اموال

امین اموال

کارشناس امین اموال برج پژهشی
خشایار سرایی
مدرک تحصیلی:  لیسانس 
رشته تحصیلی: دامپروری 
پست الكترونيكی: animallab1@sums.ac.ir   
تلفن: 36122300 داخلی 300
دورنگار:   36281506
--------------------------------------------------------
شرح وظايف:

فرم ها:

فرايندها: 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: