امور مالی
  رئیس امور مالی
  دفتر مالی
  امین اموال

دفتر مالی

کارشناس مالی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی
رشته تحصیلی: حسابداری 
پست الكترونيكی:mjh-she2008@yahoo.com      
تلفن: 36122300داخلی 300
دورنگار:  36281506شرح وظايف :
 • شناسایی و صدور کل اسناد حسابداری
 • صدور اسناد خارج از شمول و کسر از تنخواه کارپردازی
 • شناسایی و پرداخت اضافه کار، نظام نوین و حق الزحمه پرسنل
 • پرداخت ( صدور چک ) کلیه اسناد حسابداری 
 • گزارش گیری  حساب تفصیل مشترک شرکت ها جهت صدور چک
 • حقوق پرسنل قرارداد ساعتی شناسایی و پرداخت
 • تنظیم لیست بیمه حقوق پرسنل قرارداد ساعتی
 • تنظیم لیست مالیات حقوق پرسنل قرارداد ساعتی
 • نهایی کردن حواله انبار
 • گزارش گیری از برنامه تعهدی و سامانه محب به فراخور نیاز
 • تنظیم و ثبت اسناد بیمه گرهای طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی
 • ثبت کسورات ثابت سهم ستاد وکلیه  بیمه گرها 

 

کارشناس مالی
فرحناز فلامرزی
مدرک تحصیلی:دیپلم
رشته تحصیلی: اقتصاد
پست الكترونيكی:
تلفن: 36122300داخلی 300         
دورنگار:  36281506

         
       
                             

 شرح وظايف خانم فلامرزی:
 • صدور اسناد درآمد
 • رسیدگی به سندهای حسابداری
 • تنظیم مغایرت بانکی  ماهانه
 • صدور اسناد حواله
 • چک کردن لیست حقوقی پرسنل
 • بایگانی اسناد حسابداری
 • تاییدیه چک ها در سامانه محب
 • تحویل چک به فروشندگان کالا وخدمات
 • واریز چک های بین بانکی انجام امورات بانکی
 • انجام امور بیمه ای پرسنل
 • انجام امور مالیات پرسنل 

 

کارشناس مالی                                     
اکرم حسابی
مدرک تحصیلی:  کارشناسی
رشته تحصیلی: حسابداری
پست الكترونيكی:                                     
تلفن: 36122300داخلی 300
دورنگار:  36281506                         
                                                                                   
    

         
                                                   
                                 
    شرح وظايف خانم اکرم حسابی :
 • شناسایی و صدور اسناد حسابداری  مراکز مربوطه
 • صدور اسناد خارج از شمول و کسر از تنخواه کارپردازی مراکز مربوطه
 • شناسایی و پرداخت اضافه کار، نظام نوین، حق الزحمه و ماموریت پرسنل مراکز مربوطه
 • پرداخت ( صدور چک ) کلیه اسناد حسابداری  مراکز مربوطه
 • گزارش گیری  حساب تفصیل مشترک شرکت ها جهت صدور چک مراکز مربوطه
 • تنظیم لیست مالیات حقوق مراکز مربوطه  
 • نهایی کردن حواله انبارمراکز مربوطه  
 • گزارش گیری از برنامه تعهدی و سامانه محب بر اساس  نیاز مراکز مربوطه
 •  گزارش گیری از مانده اعتبارات مراکز تحقیقاتی  

 


فرم ها:

فرايندها: 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: