امور مالی
  رئیس امور مالی
  دفتر مالی
  امین اموال

امور مالی 

رئیس امور مالی 
حمید مظفری
مدرک تحصیلی: كارشناسی
رشته تحصیلی: حسابداری
پست الكترونيكی:
تلفن: 36122301 داخلی 301
دورنگار:36281506                              
                                                                                                                                                    
 

--------------------------------------------------------------------
واحدهای زیرمجموعه مالی برج پژوهشی عبارتند از:

 • دفتر مالی
 • امین اموال
 • کارپردازی 
 • انبارداری 
-------------------------------------------------------
شرح وظايف:
 • بررسی درخواست مراکز تحقیقاتی و تخصیص بودجه
 • تأمین اعتبار طبق بودجه تخصیص یافته با دستور قائم مقام رئیس دانشگاه در مراکز تحقیقاتی
 • رسیدگی به کلیه اسناد مالی
 • امضاء کلیه درخواست خریدها
 • دستور پرداخت به تدارکات جهت کلیه درخواستهای مراکز و حوزه مدیریت برج
 • بررسی دفتر اعتبارات و هماهنگی با قائم مقام ریاست دانشگاه در مراکز تحقیقاتی
 • بررسی و تنظیم اضافه کاری و سایر مزایای پرسنل برج با همکاری مدیریت برج و تایید قائم مقام ریاست دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت بهبود سیستم مالی
 • همکاری با معاونت پژوهشی جهت اجرای هر چه بهتر اهداف مراکز تحقیقاتی
 • امضاء کلیه اسناد و چکهای صادره ، هم چنین حواله ها و اسناد شناسایی
 • تخصیص و تامین بودجه آزمایشگاههای علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرم ها:
فرايندها: 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: