خدمات پژوهشی و آموزشی
خدمات ويژه اعضاء هیئت علمی
ويژه دانشجويان
ويژه كاركنان دانشگاه
خدمات آزمايشگاهی
آزمايشگاه مركزی
آزمايشگاه های مستقر در برج
مركز پزشكی مقایسه ای و تجربی
همكاری های پژوهشی
دانشگاه های همکار
همكاری های داخلی مراكز تحقيقات
همكاری های بین المللی مراكز تحقیقات
جديدترين دستاوردهای پژوهشی
- جدیدترین دستاوردهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی
 
جدیدترین مقالات
- جدیدترین مقالات مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی
 
ترجمان دانش
 

 


     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: