مسیرهای دسترسی

مسیر دسترسی به برج، از پایانه كاراندیش:
مسیر دسترسی 
به برج، 
 
از پایانه امیر كبیر:مسیر دسترسی 
به برج، 
 
از فرودگاه:


 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: