شماره تلفن های برج

نام و نام خانوادگی

سمت

 داخلی*

خط آزاد

دورنگار

دکتر غلامرضا حاتم

ریاست

214

36281506

36281506

دکتر یداللهی

معاون ریاست

302

36122302

36281506

وحید یزدانی

رئیس امور اداری

209

36122209

36281506

حمید مظفری  

مسئول حسابداری

301

36122301

36281506

مهندس آزیتا یزدان پناه

مسئول فناوری اطلاعات

211

36122211

36281506

مریم پیرو - مهندس حدیث لطیفی

مسئول حضور وغیاب - کارشناس دفتر فنی

210

36122210

36281506

مهندس تبریزی

کارشناس ناظر تاسیسات 

318

36122318

36281506

حسابی- فلامرزی 

کارشناس مالی

300

36122300

36281506

نیک بخت

انباردار

313

36122313

36281506

باقری نژاد
 ذاکری

مسئول تدارکات-
کارپرداز

212

36122212

36281506

 رحیمی فر

کارشناسان پژوهش

299

36122299

36281506

لاله خوش نماز

مسئول تحول اداری و آموزش

316

36122316

36281506

نرگس کاهیدوند

کارگزین - ارزشیابی

208

36122208

36281506

سید مصطفی زارع

انتظامات -
مسئول سالن ها

201-207

36122207- 6281407

36281506

 

تأسیسات

216

36122216

36281506

 * برای تلفن از بیرون به مرکز، کافیست پیش شماره 36122 در جلوی خط داخلی شماره گیری شود.
** جهت دسترسی به شماره تلفن های مراکز تحقیقاتی مستقر در برج پژوهشی به این لینک مراجعه نمایید.

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: