شماره تلفن های برج 

نام و نام خانوادگی

سمت

 داخلی*

خط آزاد

دورنگار

دکتر امیر سوار دشتکی

ریاست

214

36281506

36281506

 دکتر حیدر صفرپور

مدیراجرایی

213

36122213

36281506

وحید یزدانی

رئیس امور اداری

209

36122209

36281506

حمید مظفری  

مسئول حسابداری

301

36122301

36281506

حسابی- فلامرزی 

کارشناس مالی

300

36122300

36281506

مهندس آزیتا یزدان پناه

مسئول فناوری اطلاعات

211

36122211

36281506

 مهندس حدیث لطیفی

کارشناس دفتر فنی

210

36122210

36281506

مهندس تبریزی

کارشناس ناظر تاسیسات 

318

36122318

36281506

باقری نژاد -  ذاکری

مسئول تدارکات- کارپرداز

212

36122212

36281506

حیدری – مبرا

کارپرداز

317

36122317

36122317

نیک بخت

انباردار

313

36122313

36281506

لاله خوش نماز

مسئول تحول اداری و آموزش - مسئول حضور و غیاب

316

36122316

36281506

نرگس کاهیدوند

کارگزین - ارزشیابی

208

36122208

36281506

فرزین اسدزاده

مسئول انتظامات - مسئول سالن ها و خدمات

243

36122243

36281506

حیدری – محمد زاده -زارع

انتظامات

207

36122207

36281407

 

تأسیسات

216

36122216

36281506

 

 * برای تلفن از بیرون به مرکز، کافیست پیش شماره 36122 در جلوی خط داخلی شماره گیری شود.
** جهت دسترسی به شماره تلفن های مراکز تحقیقاتی مستقر در برج پژوهشی به این لینک مراجعه نمایید.

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: