نشانی پستی برج

شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف - برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)
تلفن و دورنگار 36281506

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: