اهداف و وظایف

برج پژوهشی با هدف تجمیع مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مربوط به آن ها، به منظور کاهش هزینه ها، تعامل مراکز تحقیقاتی با یکدیگر، استفاده از فضا و تجهیزات مشترک و ... احداث شده است. در حال حاضر تعداد 23 مرکز تحقیقاتی، آزمایشگاه مرکزی و مراکز ثبت سرطان، توانمندسازی پژوهشی RCC، مرکز جامع سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی در برج پژوهشی مستقر شده اند و 4 مرکز که دفتری در برج به آنها اختصاص داده شده است.
رئیس برج پژوهشی، قائم مقام ریاست دانشگاه در مراکز تحقیقاتی است. امور اداری، پشتیبانی و نظارتی مراکز تحقیقاتی، از طریق واحدهای اداری و مدیریتی مستقر در برج پژوهشی پی گیری می شود.

  اهداف کلی برج پژوهشی عبارتند از:

 • تجمیع مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها در یک مکان
 • امکان بهره گیری مشترک مراکز تحقیقاتی از پتانسیل ها و امکانات 
 • استقرار مدیریت اجرایی در کنار مراکز تحقیقاتی
 • تسهیل همکاری های مشترک بین مراکز تحقیقاتی
 • صرفه جویی در هزینه ها، نیروی انسانی و تجهیزات
 • تسهیل در رفع مشکلات مراکز تحقیقاتی

  وظایف کلی برج پژوهشی عبارتند از:

 • کمک رسانی در امور  اجرایی و برنامه ریزی و سامان دهی مراکز تحقیقاتی
 • کمک رسانی در امور پژوهشی مراکز
 • هماهنگی با حوزه های ستادی دانشگاه
 • بازدید، ارزیابی و نظارت بر کلیه امور 68 مرکز تحقیقاتی

1. پی گیری و رفع مشکلات مراکز تحقیقاتی

2. پی گیری و خرید نیازهای مراکز تحقیقاتی در کلیه امور

3. ارزیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی

 • تدوین آئین نامه های کنترل عفونت و ایمنی شغلی و نظارت بر اجرای آن
 • تعیین میزان بودجه مراکز تحقیقاتی و نظارت بر تخصیص آن
 • برگزاری کارگاه های آموزشی
 • ارائه مشاوره های علمی و پژوهشی به مراکز تحقیقاتی دانشگاه 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: