معرفی پژوهشکده سلولهای بنیادی:

به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهشهای مرتبط با سلولهای بنیادی و افزایش نقش آنها در توسعه علم و تکنولوژی درحوزه درمان بیمارهای مزمن , پژوهشکده سلولهای بنیادی بر اساس موافقت 241 مورخ 25/8/93  شواری گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تاسیس گردیده است که مشکل از5 مرکز تحقیقاتی زیر می باشد:

1-     مرکز تحقیقات پیوند و بافتهای بیولوژیک

2-     مرکز تحقیقات فناوری ترانس ژنیک

3-     مرکز تحقیقات علوم اعصاب

4-     مرکز تحقیقات خود ایمنی

5-     مرکز تحقیقات هماتولوژی

ماموریت پژوهشکده :

-          تولید ، توسعه و ارتقای سطح دانش و فن اوری در زمینه سلولهای بنیادی

-          کمک به اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی ، کاربردی د رحیطه سلولهای بنیادی در مراکز تحقیقاتی وابسته

-          ارائه خدمات مشاوره علمی و فنی به پژوهشگران

-          ایجاد تعامل فعال و سازنده با سایر مراکز و پژوهشی در داخل و خارج از کشور

-          همکاری با نیروهای مشخص در مراکز علمی و پژوهشی داخل کشور

-          برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی و کارگاههای علمی با همکاری مراکز تحقیقاتی مرتبط

-          برنامه ریزی و برگزاری همایشهای علمیدر زمینه های مرتبط در سطوح ملی و بین المللی

 

رئیس پژوهشکدهدکتر حسن آذری

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: